| Posts created by admin

Ciekawe wpist:

Wypożyczalnia bagażników rowerowych
Porady

Wypożyczalnia bagażników rowerowych

Dlaczego warto wypożyczać bagażniki rowerowe? Porządny bagażnik rowerowy to wydatek rzędu przynajmniej dwóch tysięcy złotych. Nowoczesne boxy dachowe są jeszcze droższe i potrafią osiągać ceny przekraczające cztery czy pięć tysięcy złotych. Oczywiście dla niektórych nawet takie kwoty nie będą niczym…

 • ROZMAITE CZYNNIKI
  Hobby i Rozrywka

  ROZMAITE CZYNNIKI

  ROZMAITE CZYNNIKI Te rozmaite czynniki musimy mieć na oku, np. przy ocenie ludów niecywilizowanych i ich zachowania się wobec obcych i innych plemion. Dotyczy to również oceny historycznego rozwoju form uczucia. Często postępy cywi­lizacji, np. zniesienie tortur, kwalifikowanej kary śmierci, kary chłosty, barbarzyńskich rozrywek, jak walki byków, rzymskich widowisk cyrkowych z dzikimi zwierzętami, sprowadzano do

 • WRODZONE WSPÓŁODCZUCIE
  Hobby i Rozrywka

  WRODZONE WSPÓŁODCZUCIE

  WRODZONE WSPÓŁODCZUCIE Poza tym wspólodczucie jest również wrodzone i w żad­nej mierze nie jest dopiero nabyte w indywidualnym życiu, tzn. wrodzona jest mniejsza lub większa dyspozycja (Anlage) do posłużenia się tą funkcją, do faktycznego korzystania z niej. Mówię „mniejsza lub większa dyspozycja”, ponie­waż nie ulega żadnej wątpliwości, że znacznych różnic w aktywności współodczucia u różnych

 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SIEBIE
  Hobby i Rozrywka

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SIEBIE

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SIEBIE Odpowiedzialność za siebie i pierwotna (nie dopiero brana swobodnie z poczuciem odpowiedzial­ności za siebie) współodpowiedzialność osoby właśnie ściśle wiążą się ze sobą i stanowią jedność (zusammenfallen). W całej zatem dziedzinie form sympatii (Sympathien) i rodzajów miłości kosmiczno-witalne odczucie jedności i akosmistyczna miłość do osoby — oparta na miłości do Boga — stoją,

 • MIŁOŚĆ DO OSOBY
  Hobby i Rozrywka

  MIŁOŚĆ DO OSOBY

  MIŁOŚĆ DO OSOBY Bez tego teistycznego założenia nie da się pomyśleć i utrzymać sama akosmistyczna miłość do osoby. Naturalizm, jak też wszelki panteizm lub irracjonalistyczny monizm (Schopen­hauer) bądź egzystencjalno-irracjonalistyczny (daseins- irrationalistischer) monizm (Hartmann), uniemożliwia ją i zaprzecza jej podstawowemu fenomenowi. Na tym meta- fizyczno-ontycznym jednoczącym powiązaniu indywidual­nych istot wszystkich osób duchowych w Bogu, przy [za­chowaniu]

 • EMPIRYCZNE ŻYCIE
  Hobby i Rozrywka

  EMPIRYCZNE ŻYCIE

  EMPIRYCZNE ŻYCIE Dla empirycznego życia człowieka jest to jednak, zarówno wobec siebie samego, jak wobec innych, zawsze zarazem ideał jego wiecznego przeznaczenia. „Stawaj się (empirycznie) tym, czym jesteś w swojej indywidualnej istocie”, wzywa każdego człowieka akosmistyczna miłość do osoby i w akcie swego ruchu niesie właśnie ten —- a nie tylko jakiś „powszech­nie obowiązujący” —

 • W RACJONALNYCH FORMUŁACH
  Hobby i Rozrywka

  W RACJONALNYCH FORMUŁACH

  W RACJONALNYCH FORMUŁACH To, co w racjonalnych formułach odpo­wiadałoby jego, w gruncie rzeczy religijnemu i ściśle chrześcijańskiemu, zapatrywaniu na Boga i naturę, moż­na by tak określić: Chrystusa nadnaturalny czyn zbawie­nia— nie przestając być historyczną faktycznością — jest zarazem w Kościele i jego sakramentach (przede wszyst­kim w sakramencie eucharystii i ciągłym w nim ucieleś­nianiu się Boga

 • WIELKA TAJEMINICA
  Hobby i Rozrywka

  WIELKA TAJEMINICA

  WIELKA TAJEMINICA Wielką tajemnicą św. Franciszka jest jednak to, że — pomimo tego brzemiennego w następstwa ponownego obu­dzenia prawdziwego odczucia jedności z jednolicie widzia­nym boskim życiem; które się tylko ucieleśnia w tworach przyrody — wcale nie jest naruszone ani chrześcijańskie zapatrywanie na Boga, ani miłóść do Jezusa i „imitatio Christi” (aż do widzialnych stygmatów) w

 • JEDYNE POLE WYRAZU
  Hobby i Rozrywka

  JEDYNE POLE WYRAZU

  JEDYNE POLE WYRAZU Przyroda jest jednym polem wyrazu tego jednego falującego życia, ucieleśniającego się we wszyst­kich jej tworach stanowiących przechodzące w siebie jej manifestacje, a „przenikliwość serca” może — znacznie więcej niż samo wspólodczucie i pomocna miłość — ogarnąć od wewnątrz to boskie życie natury. 3. Boga przeżywa się i pojmuje nie tylko jako Pana

 • UCHWYCIĆ I ODCZUĆ
  Hobby i Rozrywka

  UCHWYCIĆ I ODCZUĆ

  UCHWYCIĆ I ODCZUĆ Trudno pojęciowo uchwycić to „nowe”, chociaż dzie­cinnie łatwo zobaczyć i odczuć (empfinden). Trzy sprawy wydają mi się tu istotne: 1. Dla Franciszka twór przyrody dzięki swojemu obiektywnemu istnieniu i samemu jakościo­wemu uposażeniu jest symbolem, znakiem, wskazówką, znaczącym wskazaniem na duchowego, osobowego Boga; zatem nie dopiero dzięki „objaśnieniu” człowieka, dzięki jego poznaniu czy

 • KOCHAJĄCA DUSZA
  Hobby i Rozrywka

  KOCHAJĄCA DUSZA

  KOCHAJĄCA DUSZA Jego kochająca dusza w każdym tworze natury widzi dzieło niewidzialnego, duchowego Boga-Stwórcy, stopień przyrody [wznoszącej się] do niego, podnóżek dla jego stóp, objawienie jego wspaniałości, widzialną i słyszalną „gloria” dla Pana i Ojca. W tym sensie także dla niego przyroda nie jest bezpośrednim obiektem odczucia jedności z odłączonym od duchowego Boga bądź też

 • COŚ NOWEGO I NIEZWYKŁEGO
  Hobby i Rozrywka

  COŚ NOWEGO I NIEZWYKŁEGO

  COŚ NOWEGO I NIEZWYKŁEGO Czymś nowym i „niezwykłym” w emocjonalnym stosunku Franciszka do przyrody jest raczej to, że jej twory i zda­rzenia uzyskują własny sens wyrazowy, bez porównawczego odniesienia do człowieka i w ogóle do stosunków ludzkich. Czymś nowym, zaskakującym, osobliwym i antyjudejskim w jego postawie jest to, że również słońce, księżyc, wiatr itd., które

 • SAMO PORÓWNANIE
  Hobby i Rozrywka

  SAMO PORÓWNANIE

  SAMO PORÓWNANIE Decydujące jest jednak to, że u Franciszka nie może być już mowy o samym porównaniu, symbolu w tym sensie. Jeśli usiłuje się — co wydaje się być zamierzeniem subtelnego i biegłego badacza— odczuwany (empfun- dene) przez Franciszka i wypowiedziany w dytyrambach braterski i siostrzany stosunek do słońca, księżyca, wody, ognia, pszczół, jagniąt, pluskiew,

 • NA PODSTAWIE POSZUKIWAŃ
  Hobby i Rozrywka

  NA PODSTAWIE POSZUKIWAŃ

  NA PODSTAWIE POSZUKIWAŃ Ani na podstawie własnych poszukiwań, ani na podstawie dokładnego informowania się u uczonych w Biblii nie mogłem znaleźć [choćby] jednego miejsca, które wychodzi ponad to porównanie do natury i wskazywałoby na kos­miczne odczucie jedności z pewnym tworem przyrody, albo też tylko na samoistną, autochtoniczną, niezależną od zwrotnego działania na człowieka czy wtórnego

 • GŁĘBOKIE POWODY
  Hobby i Rozrywka

  GŁĘBOKIE POWODY

  GŁĘBOKIE POWODY Muszą być bardzo głębokie powody tego, że zasadniczo nowa w porównaniu z całym minionym okresem postawa duchowa świętego nie została odczuta (empfunden). Przy tym na pewno w otoczeniu świętego nie brakowało świadomości wielkiej osobliwości, nowości i niezwykłości jego postawy. Tomasz z Celano wypowiada nawet zdanie warte uwagi słowo po słowie: „Wszelkie twory nazywał

 • ZWIĄZEK Z PROBLEMEM
  Hobby i Rozrywka

  ZWIĄZEK Z PROBLEMEM

  ZWIĄZEK Z PROBLEMEM W związku z naszym problemem uderza nas zaraz, także przy powierzchownym zajęciu się Franciszkiem z Assy­żu i jego ziemskimi śladami, to, że zwie on swoimi „braćmi” i „siostrami” również słońce i księżyc, wodę i ogień, a także wszelkie zwierzęta i rośliny, że rozszerza specyficznie chrześcijańską emocję miłości do Boga, jako ojca, oraz

 • RÓŻNE STWIERDZENIA
  Hobby i Rozrywka

  RÓŻNE STWIERDZENIA

  RÓŻNE STWIERDZENIA Stwierdzenia Goffmana odwołują się do określeń, których używał swego czasu Homans. O ile jednak Homans wyodrębniał w swojej analizie pierwot­ne zachowania społeczne jako właściwy budulec i podwalinę zorganizowa­nych instytucji oraz rutynowych zachowań, o tyle Goffman zdaje się twier­dzić coś odwrotnego: to właśnie spontaniczne i kreowane przez ludzi w bez­pośrednim kontakcie spotkania są czymś

 • OBRAZ DOŚWIADCZENIA JEDNOSTEK
  Hobby i Rozrywka

  OBRAZ DOŚWIADCZENIA JEDNOSTEK

  OBRAZ DOŚWIADCZENIA JEDNOSTEK W niektórych miejscach bardzo przypomi­na ona analizę funkcjonalną — z tym, że jej elementami są nie tyle tra­dycyjne socjologiczne kategorie, co wyodrębnione na sposób etnogra­ficzny lub czasem etologiczny fragmenty ludzkich zachowań. Obraz świata, jaki przekazuje Goffman, nie jest więc, wbrew pozorom, migotliwym ciągiem epizodów życiowych. Zakłada trwały „podkład” orga­nizacji i kultury społeczeństwa.

 • INTERAKCJE SPOŁECZNE A INSTYTUCJE
  Hobby i Rozrywka

  INTERAKCJE SPOŁECZNE A INSTYTUCJE

  INTERAKCJE SPOŁECZNE A INSTYTUCJE Tylko w ramach zorganizowanej przestrzeni społecznej można obser­wować epizody, sytuacje i spotkania — ale na całość zorganizowanej ludzkiej aktywności także da się spojrzeć z tego punktu widzenia: każdą instytucję społeczną można z pożytkiem badać z punktu widzenia manipulacji wrażeniami. Za murami instytucji społecznej odnajdujemy zespół wykonawców współ­pracujących ze sobą w celu

 • NAGŁE ZAGROŻENIE
  Hobby i Rozrywka

  NAGŁE ZAGROŻENIE

  NAGŁE ZAGROŻENIE Nagłe zagrożenie akro­baty skłania nas do natychmiastowej refleksji, czy cyrk jest należycie przygotowany na ewentualność wypadku lub czy można mu zapobiec? Zmieniamy wtedy perspektywę: nie sam występ nas interesuje, lecz tech­niczne warunki, w których się odbywa i które mogą mieć istotne znacze­nie nie tylko dla przebiegu przedstawienia, ale dla samego akrobaty. Coś podobnego

 • SPOJRZENIE NA LUDZI
  Hobby i Rozrywka

  SPOJRZENIE NA LUDZI

  SPOJRZENIE NA LUDZI Gdy oglądamy w cyrku akrobatę balansującego na lotnym trapezie, koncentrujemy swoją uwagę na jego umiejętności i kunszcie poruszania się na tym podniebnym urządzeniu; zajmuje nas wdzięk ewolucji i odwa­ga akrobaty, nie zaś badanie, czy trapez jest dobrze zawieszony pod sufi­tem i nie zerwie się wraz z cyrkowcem, ani też to, jak przebiegał

 • PODZIAŁ EPIZODÓW
  Hobby i Rozrywka

  PODZIAŁ EPIZODÓW

  PODZIAŁ EPIZODÓW Analiza, jaką pro­ponuje, koncentruje się na tym, co się dzieje między ludźmi, którzy znaj­dują się oko w oko albo twarzą w twarz z innymi — czy to by wykonać wspólnie z nimi jakieś zadanie, czy to by zrealizować osobiste cele. Opisywane przez Goffmana i bardzo szczegółowo analizowane epizo­dy społecznego kontaktu rozgrywają się zawsze

 • ODRĘBNOŚĆ PERSPEKTYWY DRAMATURGICZNEJ
  Hobby i Rozrywka

  ODRĘBNOŚĆ PERSPEKTYWY DRAMATURGICZNEJ

  ODRĘBNOŚĆ PERSPEKTYWY DRAMATURGICZNEJ To, co charakterystyczne dla koncepcji Goffmana, zawiera się w na- stępującym stwierdzeniu: „Trzeba zwrócić uwagę, że chociaż zrąb fak­tów za każdym razem jest ten sam, każda perspektywa nadaje poszcze­gólnym faktom inną wagę i inaczej je porządkuje” (s. 308). Zarazem au­tor wskazuje, co mają ze sobą wspólnego dotychczasowe perspektywy i nowa perspektywa dramaturgiczna.Można

 • KOLEJNE PERSPEKTYWY
  Hobby i Rozrywka

  KOLEJNE PERSPEKTYWY

  KOLEJNE PERSPEKTYWY Wreszcie czwarta perspektywa to analiza kulturowa, w której stosuje się kategorie wartości i zasad moralnych, wpływających na dzia­łania ludzi. Wartości, które, jak mówi Goffman, odnoszą się do mód, zwyczajów, kwestii smaku, grzeczności i dobrych manier, do ostatecz­nych celów i normatywnych ograniczeń działania. Do tych obecnych w analizie socjologicznej perspektyw pragnie Goff­man dodać nową:

 • PERSPEKTYWY POZNAWCZE
  Hobby i Rozrywka

  PERSPEKTYWY POZNAWCZE

  PERSPEKTYWY POZNAWCZE Te wyodrębnione obszary działań ludzkich można badać z czterech per­spektyw. Pierwsza z nich, techniczna, rozpatruje działania z punktu widzenia efektywności lub nieefektywności. Zachowania ludzi traktowane są zaś jako zorganizowane systemy zmierzające do określonych celów.Można mówić o drugiej perspektywie — politycznej. Analizu­je się tu działania z punktu widzenia kontroli społecznej, regulującej wy­suwanie żądań i

 • RÓŻNE POZIOMY RZECZYWISTOŚCI
  Hobby i Rozrywka

  RÓŻNE POZIOMY RZECZYWISTOŚCI

  RÓŻNE POZIOMY RZECZYWISTOŚCI Cechą opisywanej i analizowanej rzeczywistości jest jej „perspekty­wiczna złożoność”. Można tu odwołać się do kategorii poziomów rzeczy­wistości i poziomów analizy, które pojawiły się już przy omawianiu kon­cepcji Berne’a. Świat — szczególnie świat społeczny, który jest światem działań — rozgrywa się na wielu poziomach naraz. Empiryczna analiza musi precyzyjnie określać swoje perspektywy poznawcze,

Kalendarz:

grudzień 2023
P W Ś C P S N
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Ostatnie wpisy

Kategorie

Losowe artykuły:

Archiwa